کردستان کردستان کردستان طبع ژنتیکی و طبع اکتسابی و بازگشت به اصل وجودی خود - راه تندرستی