کردستان کردستان کردستان مزاج بلغمی ها این موارد را در خصوص سلامتی پای رعایت کنند! - راه تندرستی