کردستان کردستان کردستان درمان سریع و راحت بیماری های حاصل از غلبه ی اخلاط - راه تندرستی