کردستان کردستان کردستان خصوصیات خلط ها ی بدن انسان و ارتباط آن ها با طبیعت - راه تندرستی