کردستان کردستان کردستان خلط سودا از اخلاط چهارگانه بدن|عامل غلظت خون|تنظیم کننده چاقی و لاغری بدن - راه تندرستی