حجامت چیست؟ فلسفه ، خواص و زمان حجامت را بشناسید.

خحامت

حجامت چیست؟ این کلمه در لغت به معنی ایجاد حجم آمده است و به اعتقاد برخی از حکما حجامت یعنی ( حج امت ) این روش ارزشمند سابقه ای قدیمی شاید به اندازه طول تاریخ داشته باشد. این روش بیشتر در پیشگیری از بیماریها نقش دارد ( هرچند که در حیطه درمان نیز انقلاباتی به […]