خیانت روچیلدها در حق ایرانیان و ممنوعیت حجامت به عنوان یک روش درمانی

خیانت روچیلدها

پیشگفتار مقاله ای کوتاه در باب خیانت روچیلدها حتما در مورد دشمنی صهیونیستها و خاندان سرمایه  و قدرت غرب (از جمله خیانت روچیلدها) ، چیزهایی شنیده اید! این خصومت ها در دوره ی قاجار و پهلوی رنگ تازه ای به خود گرفت. آنها چشم طمع به آب خاک ما داشتند. جدای از این و بیشتر از […]