گیاه درمانی در مناطق مختلف جهان

استفاده از گیاهان برای درمان در مناطق مختلف جهان شواهد استفاده از درمان گیاهی توسط انسان به ۶۰هزار سال پیش برمیگردد , محققان در سال ۱۹۶۰ در غاری در کشور عراق آرامگاهی را یافتند که در اطراف استخوانهای جسد گرده های گیاهی به تعداد زیاد وجود داشت که دال بر استفاده عمدی از آنها بوده […]