کردستان کردستان کردستان مزاج صفراوی - قد بلندها!!! مزاج خود را بشناسید و نشانه هایش را بدانید. - راه تندرستی