کردستان کردستان کردستان کدام رژیم بهتر است ؟ - راه تندرستی